par3      hot1  apart1

SEABANK:Какво представлява промяната на предназначението на земеделска земя?

SEABANK -Промяната на статута става съобразно Закона за Опазване на Земеделските Земи (ЗОЗЗ). Чрез тази процедура държавата контролира застрояването на земи, които са годни за производство на селскостопанска продукция.
Това е един труден, продължителен във времето процес, свързан с много финансови средства, който не винаги завършва успешно.
За започване на такава процедура собственикът на земята трябва да подготви следното:
• Документ за собственост;
• Скица на имота (издава се от поземлената комисия);
• Ситуационна скица в мащаб 1:5000, от която да са видни съседните имоти, местоположението на имота в района, достъпъп до път, наличието или липсата на ограничения – охранителни и сервитутни зони.
Извършва се геодезиско заснемане, след което се подава молба до съответната комисия към Общината за включване на земята в границите на населеното място.
Молбата се придружава от:
1. Проект за ПУП;
2. Генерален план за промяна на статута на земята;
3. Комуникационен план, ако земята е крайпътна;
4. Писмо от фирма "В и К" за възможността за захранване на имота с вода;
5. Писмо от фирма "Енергоснабдяване" за възможността имотът да бъде захранен с ток;
6. Писма от "КАТ" и от "Пътно управление", ако парцелът е на централен път.
Документите се внасят в съответната община. Следва решение на експертен съвет и на комисия по земята. Ако всички становища са положителни, взема се решение с протокол, издава се заповед на кмета за ПУП, която се обявява на съседите. Изчакват се всички срокове за обжалване.
След това цялата преписка се предоставя в ХЕИ – прави се оценка за въздействие върху околната среда или преценка по Закона за опазване на околната среда от Регионалната дирекция. Съгласува се и с „Водно стопанство", откъдето се издава удостоверение и акт за поливност.
Завършващият етап от процедурата е внасянето на преписката в Областната управа – Дирекция „Земеделие и гори", която последна решава промяната на статута на земята и вкарването й в регулационния план на населеното място. В законоустановения срок се издава удостоверение за промяна на предназначението на земеделската земя, което се връчва на собственика.
За да се включи имота в строителните граници, собственикът следва да се обърне към кмета, който е длъжен да издаде заповед в 30-дневен срок.

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: URL file-access is disabled in the server configuration in /home/seabank/public_html/modules/mod_IFacebookWidget/tmpl/default.php on line 95

Warning: file_get_contents(http://iemphasize.net/credit.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/seabank/public_html/modules/mod_IFacebookWidget/tmpl/default.php on line 95
You are here Полезно SEABANK:Какво представлява промяната на предназначението на земеделска земя?