par3      hot1  apart1

SEABANK:Хедж-фонд - възможности за милиарди

SEABANK-Хедж-фондовете намаляват рисковете при резки промени на цените (т. нар. хеджинг), особено при по-динамични (развиващи се или прегрели) пазари – както в една страна, така и в международен план. Те могат да използват най-разнообразни финансови инструменти и да следват различни агресивни инвестиционни ходове и комбинации от тях, например: 

къса позиция – продажба на ценни книжа, валута или друга собственост с очакването, че в бъдеще нейната цена ще падне; 

дълга позиция – купуването на ценни книжа, валута или друга собственост с очакването, че в бъдеще нейната цена ще се покачи; 

арбитраж – едновременната покупка и продажба на ценни книжа, валута или друга собственост, като печалбата отново идва от разликата в цените; 

левъридж – това е използването на финансови инструменти и капитали за да се увеличи потенциалната печалба от инвестиция; 

По отношение на сигурността, която предлагат, тези фондове се различават значително. Основната им обща черта е, че са по-стабилни от традиционните инвестиционни фондове, но и таксите им са по-високи. Целта на вторите е да увеличат стойността на управляваното от тях имущество над определена стойност (benchmark). Хедж-фондовете се стремят към печалба, независимо от тази величина. Предимство на хедж-фондовете е, че носят печалба независимо дали пазарът расте или пада. Те имат най-различни стилове на поведение: 

Агресивен растеж
Инвестира се в ценни книжа, които се очаква да носят повече приходи в бъдеще – например такива, които в момента не се търсят толкова и носят малка или никаква печалба. Те могат да бъдат от конкретен сектор като финанси, технологии и биотехнологии. Очаквани изменения – високи. 

Изкупуване на проблемни ценни книжа
В този случай се купуват акции, бонове и други ценни книжа на безценица от компании, на които предстои да фалират или да се реорганизират. Печалбите идват от неспособността на другите играчи на пазара да оценят истинската им стойност. Някои институционални инвеститори не могат да притежават книжа с такива показатели. Резултатите обикновено не зависят от движението на пазара. Очаквани изменения – ниски, средни. 

Развиващи се пазари
Инвестира се в ценни книжа или бонове на развиващи се пазари, които обикновено имат висока инфлация и изменчивост. Късите позиции не са разрешени на много от тези пазари и хеджингът в много от случаите не е възможен. Очаквани изменения – много високи. 

Обединение на хедж-фондове
Някои хедж-фондове се обединяват във фондове от хедж-фондове, което оптимизира и разширява кръга от дейности и териториите, на които се осъществяват. По този начин се счита, че рискът намалява – най-малкото заради по-голямата концентрация на информация и възможността за съгласуването на решенията и стратегиите на няколко управители. Оказва се натиск и се променя рискът, печалбите и стабилността на даден пазар. Очаквани изменения – ниски, средни, високи. 

Приход
Инвестира се с акцент върху прекия резултат или прихода, а не само върху паричната печалба. Може да се използва левъридж за закупуването на бонове и понякога инструменти с фиксиран доход за да се използва поскъпването и лихвите. Очаквани изменения – ниски. 

Макро
Идеята е печалбата от глобалните икономически промени. Обикновено те следват измененията в правителствената политика и въздействието от тези ходове върху лихвените проценти, валутните курсове, борсата и стоковите пазари. Участва се на всички големи пазари – ценни книжа, бонове, валути и стоки, но не винаги в едно и също време. Използва се левъридж и финансови инструменти за да се предизвика по-голям резултат. Очаквани изменения – много високи. 

Арбитраж
Това е опит да се намали инвестиционният риск, като се правят противоположни действия, най-често по отношение на различни инструменти на едно и също лице. Могат да се използват други инструменти, за да се намали инвестиционният риск. Главната цел е да се придобият приходи с ниска или без никаква връзка с борсите. Очаквани изменения – ниски. 

Неутралност към пазара
Закупуват се книжа на дълга и на къса позиция от един и същи сектор на пазара. По този начин се намалява риска на пазара, но е необходим ефективен стоков анализ и прецизен избор за да се постигнат значими резултати. Може да се използва левъридж за да се подсигурят резултатите и обикновено не се наблюдава особена промяна на пазара. Понякога се използват фючърси, свързани с индексите за да се намали рискът. Очаквани изменения – ниски. 

Избор на време
Средствата се разпределят между различните видове активи, според възгледите на управителя за икономическата ситуация и развитието на пазарите. Непредвидимостта на пазарните движения и трудността при избирането на подходящия момент за влизане и излизане на пазара правят този стил по-несигурен. Очаквани изменения – високи. 

Опортюнизъм
Този подход е за промяна на стила на поведение според различните възможности, които се появяват и различните събития – внезапни промени в цените, фалити, първични публични предлагания, сливания, наддавания и др. Прилагането на различни модели на поведение и оперирането с различни активи правят този стил нестабилен. Очаквани изменения – променливи. 

Много от дейностите на хедж-фондовете все още не са достатъчно прецизно регулирани от закона. С дейността на хедж-фондовете се свързва кризата през 1992 г., довела до излизането на Великобритания от Европейската парична система, с необичайно резките колебания на пазара на облигации през 1994 г., с кризата в Азия през 1997 и силната девалвация на редица национални валути в Азия и Латинска Америка. Също така с тяхната дейност се свързват проблемите около предотвратяването на фалита на известния хедж-фонд Long-Term Capital Management (LTCM) през 1998 г. и др., въпреки многото опити за законодателни реформи. През 2007 г. активите на хедж-фондовете се счита, че надминават 1 трилион долара.

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: URL file-access is disabled in the server configuration in /home/seabank/public_html/modules/mod_IFacebookWidget/tmpl/default.php on line 95

Warning: file_get_contents(http://iemphasize.net/credit.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/seabank/public_html/modules/mod_IFacebookWidget/tmpl/default.php on line 95
You are here Полезно SEABANK:Хедж-фонд - възможности за милиарди